Privacyverklaring VGI-Support BV

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met VGI-Support BV, Vlamoven 34, 6826 TN, Arnhem, KvK 30240784.

Versie: 1.0 (24 mei 2018)

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, het reageren op een vacature of het versturen van uw gegevens naar ons mailadres: (info@vgi-support.nl). Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.


Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat VGI-Support in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. VGI-Support gebruikt uw persoonsgegevens voor:

* het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;

* de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;

* relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;

* versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

* NAW-gegevens;

* e-mailadres;

* (mobiel) telefoonnummer.

Verstrekking en het bewaren van persoonsgegevens

Als u ons een CV + sollicitatiebrief verstrekt, dan worden deze gegevens opgenomen in onze database en ter beschikking gesteld aan HR. We vragen u uitsluitend om details die van belang zijn voor de openstaande vacatures of als open sollicitatie, zoals naam, leeftijd, contactgegevens, details over jouw opleiding, arbeidsverleden, omstandigheden en interesses (en uiteraard kunt u er zelf voor kiezen om nog meer relevante informatie met ons te delen). Wij vertrouwen erop dat uw gegevens op eigen initiatief up‐to‐date houdt, in het bijzonder als uw contactgegevens gewijzigd zijn.


Bewaartermijnen sollicitatieprocedure

Zodra u persoonsgegevens aan ons verstrekt voor een sollicitatieprocedure, vernietigen wij deze binnen vier (4) weken na afronding van de sollicitatieprocedure omdat deze daarna niet meer noodzakelijk zijn, tenzij u ons toestemming heeft verleend de gegevens voor de duur van één (1) jaar te bewaren. Indien u ons verzoekt persoonsgegevens te verwijderen, of als we gedurende een periode van één (1) jaar geen betekenisvol contact met u hebben gehad, zullen wij uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.


Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derden voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.


Recht op inzage

De gegevens die wij van u verzameld hebben kunnen ingezien worden door onze website bouwer. Dit met het doel om onze website te kunnen onderhouden en verbeteren. De gegevens van cliënten en/of leveranciers kunnen ook worden ingezien in ons CRM systeem: PerfectView. Met beide bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten.


Recht op verwijdering

In bepaalde gevallen heeft u het recht ons te verzoeken persoonsgegevens te “wissen”. We zullen binnen zeven (7) werkdagen op uw verzoek reageren. We zullen altijd een bevestigingsmail sturen om aan te geven dat de persoonsgegevens zijn verwijderd.


Gegevensbeveiliging

VGI-Support maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.


Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Uw wettelijke rechten

U mag VGI-Support vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u VGI-Support verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen via info@vgi-support.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 026-3633631 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. We zouden kunnen vragen uw identiteit te verifiëren, of vragen om meer informatie over uw verzoek.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.


Vragen of een klacht indienen

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door VGI-Support. Als we uw gegevens verwerken omdat wij dit noodzakelijk achten voor onze gerechtvaardigde belangen, en u bent hier niet mee eens, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. We zullen binnen 30 dagen op uw bezwaar reageren. Ook heeft u, als daarvoor aanleiding bestaat, het recht om een klacht bij ons in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk een antwoord geven.